Проекти

logo sp es 300x104 1
logo 1 1
 
 
 
 
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС).

header text
» Ретро мюзик • Огнено шоу • Татуси «