Училищен учебен план

УЧЕБНА  2017 / 2018 година:
Училищен учебен план приет на заседание на Педагогическия съвет -Решение № 1 от протокол №8 / 12.09.2017 г.
и е утвърден със Заповед на Директора № 243 / 12.09.2017 г. и съгласуван с ОС : тук
Програмна система на подготвителна група : тук
Дневен режим за учебната година: тук
Годишен план за дейността на училището: тук
» Ретро мюзик • Огнено шоу • Татуси «