• Годишен финансов отчет 2018 ( Годишен финансов отчет след извършен от Сметна палата одит на консолидираният ГФО на общ. Пещера, като първостепенен разпоредител. НУ "Михаил Каролиди", като второстепенен разпоредител не е предмет на отделен финансов очет. )
» Ретро мюзик • Татуси «