logo sp es 300x104 1logo 1 1Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″
На 02 ноември 2016 г. в Начално училище „Михаил Каролиди“ – гр. Пещера стартира проект „Твоят час“. В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха седем  групи за занимания по интереси. Учениците ще творят и ще се забавляват. Училището има опит в работата по проекти.
Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «