НУ „М. КАРОЛИДИ“ гр. Пещера  „Шарени мъниста“ 
ОБЯВЯВА КОНКУРС   „Шарени мъниста“ 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК:    ОБЯВЛЕНИЕ ПОДБОР
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ“гр. Пещера е партньор на Община Пещера по сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Община Пещера  за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Нашият отбор

» Ретро мюзик • Татуси «